preloader

Vergi Hizmetleri

particle One particle Two particle Three particle Four particle Five

Dünyanın neresinde bir iş yaparsak yapalım hep bir vergiyle karşılaşırız. Bugün verilen kararlar ilerideki vergi yükünüzün ağırlığının belirleyicisi olmaktadır. Ülkemizde de, diğer tüm dünya ülkeleri gibi, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması, şirketlerin aktif vergi planlamasına ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır. Lonca YMM, müşterilerine özel çözümler bularak, ulusal ve global bakış açısı ve yaklaşımlarla destek vererek sadece kısa vadede değil uzun vadede de vergi verimliliği sağlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, iyi yapılmış bir vergi stratejileri planlanması, şirketlere kar, yatırım ve işgücü olarak geri dönmektedir.

Image
Vergi Hizmetleri

Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri

<p>Tam tasdik s&ouml;zleşmesi imzalanan firmalara, Yeminli mali m&uuml;şavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel a&ccedil;ıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmaktadır.</p> <p>Bu kapsamda verilen hizmetler;Yasal defter ve belgelerin vergi mevzuatı h&uuml;k&uuml;mleri &ccedil;er&ccedil;evesinde denetimi, Vergi kanunlarında yer alan istisna ve indirim kalemlerinin (yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, indirimli kurumlar vergisi uygulaması, Patent ve Faydalı model istisnası gibi) m&uuml;kellefler a&ccedil;ısından uygulanabilirliğinin analizi ve ilgili hesaplamaların kontrol edilmesi, Yurtdışında mukim firmalar tarafından d&uuml;zenlenen faturaların, sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj uygulamaları a&ccedil;ısından kontrol&uuml;, İlişkili şirketlerle olan işlemlerin, ana hatlarıyla, transfer fiyatlandırması mevzuatı a&ccedil;ısından g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi, Hasılat ve giderlerin vergi mevzuatına uygunluklarının analiz edilmesi, İndirimi m&uuml;mk&uuml;n olmayan giderlerin tespiti, Amortisman işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun analiz edilmesi, Stoklar ve &uuml;retilen/satılan malın maliyetlend...

Vergi Hizmetleri

Katma Değer Vergisi İade Hizmetleri

Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca; yurtiçinde gerçekleştirilen mal ve hizmet teslimleri bazı istisnalar haricinde KDV’ye tabi olmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununda belirtildiği üzere; mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, uluslararası taşımacılık, Dahilde işleme izin belgesi kapsamında KDV’nin tecil-terkini, indirimli oran dolayısıyla ve kanunda belirtilen diğer iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade talepleriniz deneyimli kadromuz tarafından yerine getirilecektir. KDV iadesi sürecinde, deneyimli kadromuz ile birlikte Yeminli Mali Müşavirlerimiz danışmanlık ve raporlama konusunda da sizlere titizlikle yardımcı olacaklardır. İade sürecinin yasal prosedürleri, öngörülen mevzuat çerçevesinde karşılaşılan sorunları veya aksaklıkları ivedilikle çözerek, iade işlemlerinin sonuçlandırılmasına yönelik KDV İadesi tasdik raporunu da zaman planlamasını dikkate alarak sonuçlandırılmaktadır.

Image
Image
Vergi Hizmetleri

Kurumsal İç Denetim Hizmetleri

Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda iş dünyasında şirketlerin sürekliliğini etkileyen veya etkileyebilecek olan birçok dış etken sayabiliriz. İşletmelerin varlıkları dışında, satıcılar, müşteriler, finans kurumları, yatırımcılar, kamu kurum ve kuruluşları ve kanun koyucu için dürüst resim ilkesinden hareketle güvenilir olma özelliğini yitirmemelidirler. Bu bağlamda, şirketlerin öncelikle iç kontrol sistemini ve faydalarını önemsiyor olmaları beklenir. İç denetim hizmetlerimizde; Şirketin işletme içerisindeki risklerini kontrol altına almak, İşletme varlıklarını ve değerlerini korumak, Yapılan denetimlerle birlikte iç kontrol sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin saptanması, İşletme içerisinde uygulamaya yönelik kural ve yazılı prosedürlerin işlevinin kontrolü, Yasal mevzuata uygunluğun sağlanması, İşletme içerisindeki suistimal ve muhasebe hilelerinin şirkete vereceği zararlardan korunması, Finansal raporlamalarda güvenilirliği sağlamak, amaçlanmaktadır.

Vergi Hizmetleri

Mali Danışmanlık Hizmeti

Mükelleflerin yasal defterlerinin ve muhasebe kayıt düzeninin, mali mevzuat yönüyle kontrol edilmesi ve düzenli denetimlerle ortaya çıkan eksiklik, hata veya yanılgıların giderilmesi yönünde çalışmaların tamamlanması, görüş ve önerilerimizin muhasebe yöneticisi ve talep edilmesi durumunda şirket yöneticilerine raporlanmasını kapsamaktadır. Revizyon-Mali Danışmanlık hizmet içeriğinde önceliğimiz, muhasebe birimlerinin hem teknik ve donanımsal yeterliliklerin, şirkete katma değerinin tartılması yönündedir. Muhasebe departmanından alınacak ilk mizan ile birlikte, şirketin sektörel durumu ile doğru orantılı hesap planını kullanma yönünde kontrolümüzün ve teknik desteğimizin sağlanması, Muhasebe kayıt sisteminin yetersiz olduğu durumlarda, sistem reorganizasyonu yönünde muhasebe birimine gerekli teknik desteğin sağlanması, Şirketin yasal olarak vermek zorunda olduğu tüm beyanname ve bildirgelerinin (Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin) alınmış tahakkuklarının muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, aritmetik doğruluğu, bildirim süresinde ödenip ödenmediği, Şirketin ücret bordrolarının örnekleme yöntemi ile test edilmesi, değişen vergi oran...

Image
Image
Vergi Hizmetleri

Transfer Fiyatlandırması Raporlama Hizmetleri

Transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca firmaların 01.01.2007 tarihinden itibaren yapılan düzenlemelerle birlikte belgelendirme yükümlülükleri; Öncelikle Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan transfer fiyatlandırması formunu doldurmak suretiyle ilişkili işlem ve kişilerin işlem türü, işlem tutarı ve yöntem itibariyle beyan edilmesi, Ardından ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönemine kadar raporlanması ve istenmesi halinde İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesidir. Transfer fiyatlandırması kapsamında işlemleri bulunan şirketlerin , Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde verilen transfer fiyatlandırması formunda yer alan ilişkili kişiler, işlemler ve uygulanan yöntem bilgilerinin, yıllık olarak hazırlanan raporda yapılan açıklamalarla uyumu gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde verilen TF formunda belirtilen ilişkili kişiler, işlemler ve yöntemlerinin işleme konu taraflarca da ibraz edilecek belgelerde de uyumlu olması beklenmektedir. İdareye veya vergi incelemesine yetkili kişilere ibraz edilecek raporun önceden hazırlanması, seçilmiş yöntemlerin firmanın sektörüne veya emsalin...