Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik sözleşmesi imzalanan firmalara, Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetler;Yasal defter ve belgelerin vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi, Vergi kanunlarında yer alan istisna ve indirim kalemlerinin (yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, indirimli kurumlar vergisi uygulaması, Patent ve Faydalı model istisnası gibi) mükellefler açısından uygulanabilirliğinin analizi ve ilgili hesaplamaların kontrol edilmesi, Yurtdışında mukim firmalar tarafından düzenlenen faturaların, sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj uygulamaları açısından kontrolü, İlişkili şirketlerle olan işlemlerin, ana hatlarıyla, transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından gözden geçirilmesi, Hasılat ve giderlerin vergi mevzuatına uygunluklarının analiz edilmesi, İndirimi mümkün olmayan giderlerin tespiti, Amortisman işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun analiz edilmesi, Stoklar ve üretilen/satılan malın maliyetlendirilmesi işlemlerinin vergi mevzuatı açısından irdelenmesi, Kredi işlemlerinin vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi, faiz ve kur farkı giderlerinin matrahtan indirimlerinin test edilmesi, örtülü sermaye kapsamında olan kredilerle ilgili detaylı analizlerin yapılması, Hasılat ve giderlerin vergi mevzuatına uygunluklarının analiz edilmesi, Denetim ziyaretlerinde tespit edilen eksiklik ve hataların mali işlerden sorumlu ekip ile değerlendirilerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması, Dönem içerisinde idareye bildirilen Geçici vergi beyannamelerinin mali mevzuata uygunluğunun denetimi, Düzenli aralıklarla yapılan denetim ziyaretlerinde denetim çalışmalarına yönelik şirket yönetiminin bilgilendirilmesi, Kurumlar vergisi beyannamesinin mali mevzuata uygunluğunun denetimi sonucunda tasdiki, Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenerek, müşteri firmaya ve bağlı bulunduğu vergi dairesine sunulması işlemlerini kapsamaktadır.