preloader

Vergisel Risk Değerlemesi

particle One particle Two particle Three particle Four particle Five

VERGİSEL RİSK DEĞERLEMESİ Vergisel risk değerlemesi, işletmelerin devlete karşı en önemli görevi olan vergi ödeme yükümlülüğünden kaynaklanan, cezai yaptırımlara yol açacak her türlü aksaklığın, muhtemel bir vergi incelemesi öncesi kontrol ve denetim hizmetidir. Bu hizmet kapsamında işletmenin cari yıl ve geçmiş yıllara ait mali sonuçlarının vergisel analizi yapılarak önemli vergi riskleri tespit edilmekte ve bu risklerin finansal etkileri ortaya konulmaktadır. Yeniden yapılanma sürecinde yapılacak olan vergisel risklere yönelik analizler, şirketinizin faaliyet konusu çerçevesinde şekillendirilir. Şirketimiz, vergisel risk değerlemesi hizmeti ile müşterilerine katma değer yaratan, sonuca yönelik çözümler sağlamaktadır.

Image
Vergisel Risk Değerlemesi

Vergisel Risk Değerlemesi

<h2>&nbsp;</h2> <p><var><cite>Vergisel risk değerlemesi, işletmelerin devlete karşı en &ouml;nemli g&ouml;revi olan vergi &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nden kaynaklanan, cezai yaptırımlara yol a&ccedil;acak her t&uuml;rl&uuml; aksaklığın, muhtemel bir vergi incelemesi &ouml;ncesi kontrol ve denetim hizmetidir. Bu hizmet kapsamında işletmenin cari yıl ve ge&ccedil;miş yıllara ait mali sonu&ccedil;larının vergisel analizi yapılarak &ouml;nemli vergi riskleri tespit edilmekte ve bu risklerin finansal etkileri ortaya konulmaktadır. Yeniden yapılanma s&uuml;recinde yapılacak olan vergisel risklere y&ouml;nelik analizler, şirketinizin faaliyet konusu &ccedil;er&ccedil;evesinde şekillendirilir. Lonca Yeminli Mali M&uuml;şavirlik, vergisel risk değerlemesi hizmeti ile m&uuml;şterilerine katma değer yaratan, sonuca y&ouml;nelik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler sağlamaktadır.</cite></var></p>